کشش بالاتنه با صندلی

نوشته شده توسط فرشاد فرج وند. قرار گرفته در مجموعه تمرینات شانه

کشش بالاتنه با صندلی,آموزش حرکات بدنسازی با تصویر عضلات سرشانهاطلاعات تمرین :
نام تمرین : کشش بالاتنه با صندلی
نوع تمرین : کششی
عضلات اصلی : شانه ای
عضلات دیگر : دوسر بازویی ، سینه ای
تجهیزات : وزنه
سطح تمرین : مبتدی

 

بلند کردن وزنه تک دست

نوشته شده توسط فرشاد فرج وند. قرار گرفته در مجموعه تمرینات شانه

بلند کردن وزنه تک دست,آموزش حرکات بدنسازی با تصویر عضلات سرشانه,تمرینات قدرتی شانهاطلاعات تمرین :
نام تمرین : بلند کردن وزنه تک دست
نوع تمرین : قدرتی
عضلات اصلی : شانه ایی
عضلات دیگر : شکم ، سرینی ، همسترینگ ، فیله کمر ، سه سر بازو
تجهیزات : وزنه
سطح تمرین : پیشرفته

 

وزنه برداری

نوشته شده توسط فرشاد فرج وند. قرار گرفته در مجموعه تمرینات شانه

وزنه برداری ,تمرینات قدرتی سرشانه,آموزش حرکات بدنسازی سرشانهاطلاعات تمرین :
نام تمرین : وزنه برداری
نوع تمرین : قدرتی
عضلات اصلی : شانه ایی
عضلات دیگر : شکم ، سرینی ، همسترینگ ، فیله کمر ، سه سر بازو
تجهیزات : هالتر
سطح تمرین : پیشرفته

 

صلیب

نوشته شده توسط فرشاد فرج وند. قرار گرفته در مجموعه تمرینات شانه

صلیب,آموزش تمرینات عضله سرشانه,حرکات دلتوئیداطلاعات تمرین :
نام تمرین : صلیب
نوع تمرین : پلایومتریک
عضلات اصلی : شانه ایی
عضلات دیگر : ساعد
تجهیزات : دمبل یا وزنه
سطح تمرین : مبتدی

 

پرس سرشانه کوبایی

نوشته شده توسط فرشاد فرج وند. قرار گرفته در مجموعه تمرینات شانه

پرس سرشانه کوبایی,آموزش حرکت بدنسازی شانهاطلاعات تمرین :
نام تمرین : پرس سرشانه کوبایی
نوع تمرین : قدرتی
عضلات اصلی : شانه ایی
عضلات دیگر : ذوزنقه ای
تجهیزات : دمبل
سطح تمرین : متوسط

 

کشش هالتر به سمت قفسه سینه

نوشته شده توسط فرشاد فرج وند. قرار گرفته در مجموعه تمرینات شانه

کشش هالتر به سمت قفسه سینه,تقویت عضلات سرشانهاطلاعات تمرین :

نام تمرین : کشش هالتر - قایقی
نوع تمرین : قدرتی
عضلات اصلی : شانه ایی
عضلات دیگر : دو سر بازویی – پشتی بزرگ – متوازی الاضلاع
تجهیزات : هالتر
سطح تمرین : مبتدی

پرس سرشانه هالتر

نوشته شده توسط فرشاد فرج وند. قرار گرفته در مجموعه تمرینات شانه

پرس سرشانه هالتر نشستهاطلاعات تمرین :

نام تمرین : پرس سرشانه هالتر
نوع تمرین : قدرتی
عضلات اصلی : شانه ایی
عضلات دیگر : سینه ایی ، پشت بازو
تجهیزات : هالتر
سطح تمرین : مبتدی

نشر دمبل با قرار دادن سر روی نیمکت

نوشته شده توسط فرشاد فرج وند. قرار گرفته در مجموعه تمرینات شانه

نشر دمبل با قرار دادن سر روی نیمکت,تمرین نشر جانب و پهلواطلاعات تمرین :

نام تمرین : نشر دمبل با قرار دادن سر روی نیمکت
نوع تمرین : قدرتی
عضلات اصلی : شانه ایی
عضلات دیگر : -
تجهیزات : دمبل – میز شیب دار
سطح تمرین : مبتدی

کشش کابل به پهلو خمیده

نوشته شده توسط فرشاد فرج وند. قرار گرفته در مجموعه تمرینات شانه

سیم ش سرشانه,تمرینات بدنسازی سرشانه,آموزش حرکات بدنسازی تقویت عضلات شانهاطلاعات تمرین :

نام تمرین : کشش کابل به پهلو خمیده
نوع تمرین : قدرتی
عضلات اصلی : شانه ایی
عضلات دیگر : پشتی بزرگ ، ذوزنقه ، کمر
تجهیزات : دستگاه سیم کش کابل
سطح تمرین : مبتدی

پرس برادفورد راکی

نوشته شده توسط فرشاد فرج وند. قرار گرفته در مجموعه تمرینات شانه

پرس برادفورد راکی,حرکات بدنسازی سرشانه,تقویت عضلات سرشانهاطلاعات تمرین :

نام تمرین : پرس برادفورد راکی
نوع تمرین : قدرتی
عضلات اصلی : شانه ایی
عضلات دیگر : سه سر بازویی
تجهیزات : هالتر - صندلی
سطح تمرین : مبتدی

مقالات

  • کاهش وزن
  • افزایش وزن
  • تناسب اندام
  • حرکات اصلاحی
  • وسایل ورزشی
  •  علم تمرین
  • مقالات ورزشی
farshad farajvand