کول با کش ایستاده

نوشته شده توسط فرشاد فرج وند. قرار گرفته در مجموعه تمرینات کول

حرکت بدنسازی کول با کش,عضلات ذوزنقهاطلاعات تمرین :

نام تمرین : کول کش ایستاده
نوع تمرین : قدرتی
عضلات اصلی : ذوزنقه ایی
عضلات دیگر : شانه ایی
تجهیزات : کش
سطح تمرین : مبتدی

کول با دمبل ایستاده

نوشته شده توسط فرشاد فرج وند. قرار گرفته در مجموعه تمرینات کول

کول دمبل ایستاده,آموزش حرکات بدنسازی عضلات کولاطلاعات تمرین :

نام تمرین : کول دمبل ایستاده
نوع تمرین : قدرتی
عضلات اصلی : ذوزنقه ایی
عضلات دیگر : شانه ایی ، دوسر بازویی
تجهیزات : دمبل
سطح تمرین : مبتدی

اسنچ شراگ

نوشته شده توسط فرشاد فرج وند. قرار گرفته در مجموعه تمرینات کول

اسنچ شراگ,حرکات بدنسازی عضلات کولاطلاعات تمرین :

نام تمرین : اسنچ شراگ
نوع تمرین : قدرتی
عضلات اصلی : ذوزنقه ایی
عضلات دیگر : شانه ایی ، ساعد
تجهیزات : هالتر
سطح تمرین : متوسط

کول با دستگاه اسمیت

نوشته شده توسط فرشاد فرج وند. قرار گرفته در مجموعه تمرینات کول

کول با دستگاه اسمیت,حرکات بدنسازی کولاطلاعات تمرین :

نام تمرین : کول با دستگاه اسمیت
نوع تمرین : قدرتی
عضلات اصلی : ذوزنقه ایی
عضلات دیگر : شانه ایی ، دو سر بازویی ، پشتی بزرگ
تجهیزات : دستگاه اسمیت
سطح تمرین : مبتدی

شراگ دستگاه اسمیت

نوشته شده توسط فرشاد فرج وند. قرار گرفته در مجموعه تمرینات کول

 شراگ دستگاه اسمیت,حرکات بدنسازی کولاطلاعات تمرین :

نام تمرین : شراگ دستگاه اسمیت
نوع تمرین : قدرتی
عضلات اصلی : ذوزنقه ای
عضلات دیگر : شانه ایی ، پشتی بزرگ
تجهیزات : ماشین
سطح تمرین : مبتدی

شراگ دستگاه

نوشته شده توسط فرشاد فرج وند. قرار گرفته در مجموعه تمرینات کول

شراگ دستگاه,تمرین شراگ با دستگاهاطلاعات تمرین :

نام تمرین : شراگ دستگاه
نوع تمرین : قدرتی
عضلات اصلی : ذوزنقه ای
عضلات دیگر : ساعد
تجهیزات : دستگاه
سطح تمرین : مبتدی

کول با کتل بل

نوشته شده توسط فرشاد فرج وند. قرار گرفته در مجموعه تمرینات کول

کتل بل,حرکت کول,حرکات بدنسازی عضلات کولاطلاعات تمرین :

نام تمرین : کول با کتل بل
نوع تمرین : قدرتی
عضلات اصلی : ذوزنقه ای
عضلات دیگر : شانه ایی ، نزدیک کننده ها ، سرینی ها ، همسترینگ ، چهار سر
تجهیزات : کتل بل
سطح تمرین : متوسط

شراگ با دمبل

نوشته شده توسط فرشاد فرج وند. قرار گرفته در مجموعه تمرینات کول

دمبل شراگ,حرکات بدنسازی کول,عضلات کولاطلاعات تمرین :

نام تمرین : شراگ دمبل 
نوع تمرین : قدرتی
عضلات اصلی : ذوزنقه ای
عضلات دیگر : -
تجهیزات : دمبل
سطح تمرین : مبتدی

شراگ

نوشته شده توسط فرشاد فرج وند. قرار گرفته در مجموعه تمرینات کول

تمرین شراگ,حرکات بدنسازی کول,تمرینات بدنسازی عضلات کولاطلاعات تمرین :

نام تمرین : شراگ
نوع تمرین : قدرتی
عضلات اصلی : ذوزنقه ای
عضلات دیگر : -
تجهیزات : هالتر
سطح تمرین : مبتدی

کول با دستگاه ساق پا

نوشته شده توسط فرشاد فرج وند. قرار گرفته در مجموعه تمرینات کول

تمرین کول با دستگاه ساق پا,آموزش حرکات بدنسازی عضله کول,تمرینات بدنسازی تقویت عضله کولاطلاعات تمرین :

نام تمرین : کول با دستگاه ساق پا
نوع تمرین : قدرتی
عضلات اصلی : ذوزنقه ای
عضلات دیگر : -
تجهیزات : دستگاه
سطح تمرین : مبتدی

مقالات

  • کاهش وزن
  • افزایش وزن
  • تناسب اندام
  • حرکات اصلاحی
  • وسایل ورزشی
  •  علم تمرین
  • مقالات ورزشی
farshad farajvand