کشش پشت بازو

نوشته شده توسط فرشاد فرج وند. قرار گرفته در مجموعه تمرینات پشت بازو

کشش عضله سه سر بازوییاطلاعات تمرین :

نام تمرین : کشش عضله سه سر ( پشت بازو)
نوع تمرین : کششی
عضلات اصلی : پشت بازو
عضلات دیگر : پشتی
تجهیزات :
سطح تمرین : مبتدی

پشت بازو دیپ روی نیمکت با وزنه

نوشته شده توسط فرشاد فرج وند. قرار گرفته در مجموعه تمرینات پشت بازو

پشت بازو دیپ با وزنهاطلاعات تمرین :

نام تمرین : پشت بازو دیپ روی نیمکت با وزنه
نوع تمرین : قدرتی
عضلات اصلی : پشت بازو
عضلات دیگر : سینه - شانه
تجهیزات : وزنه آزاد – نیمکت
سطح تمرین : متوسط

دیپ با ماشین

نوشته شده توسط فرشاد فرج وند. قرار گرفته در مجموعه تمرینات پشت بازو

تقویت عضله پشت بازو,دیپ با ماشین,پشت بازو دیپاطلاعات تمرین :

نام تمرین : دیپ با ماشین
نوع تمرین : قدرتی
عضلات اصلی : پشت بازو
عضلات دیگر : سینه – شانه ها
تجهیزات : ماشین
سطح تمرین : مبتدی

پشت بازو هالتر خمیده (EZ) روی میز شیب دار

نوشته شده توسط فرشاد فرج وند. قرار گرفته در مجموعه تمرینات پشت بازو

پشت بازو با هالتر خمیده,آموزش حرکت بدنسازی پشت بازواطلاعات تمرین :

نام تمرین : پشت بازو هالتر خمیده (EZ) روی میز شیب دار
نوع تمرین : قدرتی
عضلات اصلی : پشت بازو
عضلات دیگر : -
تجهیزات : هالتر EZ – نیمکت شیب دار
سطح تمرین : مبتدی

پشت بازو دمبل روی میز شیب دار

نوشته شده توسط فرشاد فرج وند. قرار گرفته در مجموعه تمرینات پشت بازو

پشت بازو دمبل,حرکت بدنسازی عضله پشت بازو,عضله سه سراطلاعات تمرین :

نام تمرین : پشت بازو دمبل روی میز شیب دار
نوع تمرین : قدرتی
عضلات اصلی : پشت بازو
عضلات دیگر : سینه - شانه
تجهیزات : دمبل – نیمکت شیب دار
سطح تمرین : مبتدی

پشت بازو هالتر روی میز شیب دار

نوشته شده توسط فرشاد فرج وند. قرار گرفته در مجموعه تمرینات پشت بازو

پشت بازو هالتر روی میز شیب دار,حرکت بدنسازی پشت بازو,عضله سه سراطلاعات تمرین :

نام تمرین : پشت بازو هالتر روی میز شیب دار
نوع تمرین : قدرتی
عضلات اصلی : پشت بازو
عضلات دیگر : سینه - شانه
تجهیزات : هالتر – نیمکت شیب دار
سطح تمرین : مبتدی

کشیدن کابل با دسته طناب به بالای سر

نوشته شده توسط فرشاد فرج وند. قرار گرفته در مجموعه تمرینات پشت بازو

کشیدن کابل با دسته طناب به بالای سر,تقویت پشت بازو,عضله سه سراطلاعات تمرین :

نام تمرین : کشیدن کابل با دسته طناب به بالای سر
نوع تمرین : قدرتی
عضلات اصلی : پشت بازو
عضلات دیگر : -
تجهیزات : دستگاه سیم کش
سطح تمرین : مبتدی

پشت بازو سیم کش خوابیده روی نیمکت صاف

نوشته شده توسط فرشاد فرج وند. قرار گرفته در مجموعه تمرینات پشت بازو

پشت بازو سیم کش خوابیده روی نیمکت صاف,پشت بازو,عضله سه سر,تقویت عضله پشت بازواطلاعات تمرین :

نام تمرین : پشت بازو سیم کش خوابیده روی نیمکت صاف
نوع تمرین : قدرتی
عضلات اصلی : پشت بازو
عضلات دیگر : -
تجهیزات : نیمکت صاف – دستگاه سیم کش
سطح تمرین : مبتدی

پشت بازو سیم کش خوابیده روی نیمکت شیب دار

نوشته شده توسط فرشاد فرج وند. قرار گرفته در مجموعه تمرینات پشت بازو

پشت بازو سیم کش خوابیده روی نیمکت شیب دار,پشت بازو,عضله سه سر,تقویت پشت بازواطلاعات تمرین :

نام تمرین : پشت بازو سیم کش خوابیده روی نیمکت شیب دار
نوع تمرین : قدرتی
عضلات اصلی : پشت بازو
عضلات دیگر : -
تجهیزات : نیمکت ، نیمکت شیب دار – دستگاه سیم کش
سطح تمرین : مبتدی

مقالات

  • کاهش وزن
  • افزایش وزن
  • تناسب اندام
  • حرکات اصلاحی
  • وسایل ورزشی
  •  علم تمرین
  • مقالات ورزشی
farshad farajvand