مفصل قرقره ای

نوشته شده توسط فرشاد فرج وند. قرار گرفته در مجموعه مفاصل

مفصل قرقره ایدر اين نوع مفصل سطوح مفصلى ‌شکل قرقره دارد، مانند سطح مفصلى استخوان بازو در محلى که با استخوان زنداسفل مفصل مى‌شود (مفصل آرنج). اين نوع مفصل فقط حول محور فرونتال حرکت کرده و حرکات تا شدن و باز شدن را انجام مى‌دهد. جزء گروه مفاصل يک محوره يا (Uniaxial Joint) مى‌باشد.

مفصل استوانه ای

نوشته شده توسط فرشاد فرج وند. قرار گرفته در مجموعه مفاصل

مفصل استوانه ایسطح مفصلى قطعاتى از استوانه مى‌باشد که يکى محدب و ديگرى مقعر بوده و داخل يکديگر جاى مى‌گيرند، مانند مفصل فوقانى زنداعلى و زنداسفلى در محلى که با يکديگر نزديک مفصل آرنج مفصل مى‌شوند. اين نوع مفصل نيز به مانند مفصل قرقره‌اى فقط حول يک محور حرکت دارد و موجب حرکت چرخشى مى‌شود .

مفاصل کروی

نوشته شده توسط فرشاد فرج وند. قرار گرفته در مجموعه مفاصل

مفصل کرویسطوح مفصلى قسمتى از کُره بوده که يکى محدب و ديگرى مقعر مى‌باشد و داخل يکديگر قرار مى‌گيرند.ساختمان مفصلى اين نوع مفاصل طورى است که مى‌تواند حول سه محور حرکتى حرکت داشته باشد، بنابراين قابليت حرکتى آن زياد بوده و اهميت آن از نقطه‌نظر حرکتى بسيار زياد است.

مفصل زینی

نوشته شده توسط فرشاد فرج وند. قرار گرفته در مجموعه مفاصل

مفصل زینیسطح مفصلى اين نوع مفاصل شبيه زين بوده و به شکل محدب مقعر مى‌باشد و بنابراين جزء گروه مفاصل (Biaxial) مى‌باشد که حول دو محور ساجيتال و فرونتال مى‌تواند حرکت داشته باشد. همهٔ مفاصل موجود بين استخوان‌هاى کف دست و استخوان‌هاى مچ دست از نوع زينى هستند، منتها مفصل موجود بين اولين استخوان کف دستى با استخوان ذوزنقه دقيقاً شبيه زين است.

مفصل لقمه ایی

نوشته شده توسط فرشاد فرج وند. قرار گرفته در مجموعه مفاصل

مفصل لقمه ایسطوح اين‌گونه مفاصل بيضى ‌شکل بوده، يکى مقعر و ديگرى محدب روى يکديگر قرار مى‌گيرند، مفصل مچ دست از اين نوع مفصل مى‌باشد. مفصل لقمه ایی یک مفصل دو محوره می باشد که حول محور فرونتال (فلکشن و اکستنشن) يا محور ساجيتال (آبداکشن و آداکشن) مى‌توانند حرکت داشته باشند. به عقيدهٔ حرکت‌شناسان مفصل زانو از نوع مفصل لقمه‌اى و دو محور آن يکى فرونتال و ديگر ورتيکال است. در حالى که مفصل مچ دست نيز لقمه‌اى است ولى دو محور آن يکى فرونتال و ديگرى ساجيتال مى‌باشد.

مقالات

  • کاهش وزن
  • افزایش وزن
  • تناسب اندام
  • حرکات اصلاحی
  • وسایل ورزشی
  •  علم تمرین
  • مقالات ورزشی
farshad farajvand