عضله بازکننده کوتاه انگشتان پا (Extensor Digitorum Brevis)

نوشته شده توسط فرشاد فرج وند. قرار گرفته در مجموعه عضلات دست

عضله بازکننده کوتاه انگشتان پاسر ثابت : بخش بیرونی استخوان پاشنه
سر متحرک: با چهار تاندون به یکی از استخوان های کوچک شست پا و سه تای دیگر به سه تاندون عضله بازکننده بلند انگشتان پا
عصب گیری: عصب میان دو راهی عمقی
عمل : بازکننده مفاصل استخوان های کف پا و بند اول انگشتان اول تا چهارم پا

عضله بازکننده طویل انگشتان پا (Extensor Digitorum Longus)

نوشته شده توسط فرشاد فرج وند. قرار گرفته در مجموعه عضلات دست

عضله بازکننده انگشتان پاسر ثابت: لقمه خارجی استخوان درشت نی و سه چهارم بالایی استخوان نازک نی
سر متحرک: استخوان های بند دوم و سوم چهار انگشت پا
عصب گیری: عصب میان دو راهی عمقی
عمل: اکستنشن بند انگشتان، همچنین اکستنشن مفصل استخوان های کف و بند اول انگشتان . دورسی فلکشن و اورشن مچ پا

عضله تا کننده عمقی انگشتان دست (Flexor Digitourm Profunds)

نوشته شده توسط فرشاد فرج وند. قرار گرفته در مجموعه عضلات دست

سر ثابت : بخش بالایی سه چهارم استخوان زند زیرین
سر متحرک: با چهار تاندون به پایه بند آخر چهار انگشت دست
عصب گیری: عصب اولنار و شاخه بین استخوانی کف دستی عصب میانی
عمل : تا کننده بندهای انگشتان و چنانچه انقباض ادامه یابد،تاکننده مفصل کف دست و بند اول انگشتان می شود و در نهایت مچ دست را نیز تا می کند.

عضله بازکننده انگشت کوچک دست (Extensor Digiti Minimi)

نوشته شده توسط فرشاد فرج وند. قرار گرفته در مجموعه عضلات دست

عضله بازکننده  انگشت کوچک دستسر ثابت : تاندون عضله بازکننده مشترک انگشتان در ناحیه ساعد
سر متحرک: به تاندون عضله بازکننده مشترک انگشتان در ناحیه ساعد
عصب گیری: عصب عمقی رادیال
عمل : بازکردن مفصل استخوان پنجم کف دست با بند اول انگشت کوچک دست

عضله بازکننده انگشت سبابه (Extensor Indicis)

نوشته شده توسط فرشاد فرج وند. قرار گرفته در مجموعه عضلات دست

عضله بازکننده انگشت سبابهسر ثابت : بخش انتهایی استخوان زند زیرین (سطح خلفی)
سر متحرک: تاندون بازکننده مشترک انگشتان ، در کنار استخوان دوم کف دست و بند اول انگشت سبابه
عصب گیری: عصب عمقی رادیال
عمل : بازکننده مفصل انگشت سبابه با استخوان کف دست و آداکشن همین مفصل

عضله تاکننده دراز شست دست (Flexor Pollicis Longus)

نوشته شده توسط فرشاد فرج وند. قرار گرفته در مجموعه عضلات دست

عضله تا کننده دراز شست دستسر ثابت : وسط سطح کف دستی استخوان زندزبرین
سر متحرک : سطح کف دستی پایه استخوان بند دوم شست دست
عصب گیری : شاخه کف دستی عصب میانی
عمل : تا کننده بندهای انگشت شست ، گاهی اوقات با حضور مقاومت تاکننده مفصل استخوان کف و مچ در ناحیه شست

عضله دور کننده دراز شست دست (Abductor Pollicis Longus)

نوشته شده توسط فرشاد فرج وند. قرار گرفته در مجموعه عضلات دست

سر ثابت : تقریبا در وسط استخوان زند زیرین
سر متحرک : سطح بیرونی پایه اول استخوان کف دستی
عصب گیری : عصب عمقی رادیال
عمل : آبداکشن شست از مفصل استخوان کف و مچ دست

عضله بازکننده کوتاه شست دست (Extensor Pollicis Bervis)

نوشته شده توسط فرشاد فرج وند. قرار گرفته در مجموعه عضلات دست

عضله بازکننده کوتاه شست دستسر ثابت: دو سوم سطح بالایی استخوان زند زبرین
سر متحرک : پایه بند اول شست دست
عصب گیری : عصب عمقی رادیال
عمل : اکستنشن مفصل بند شست و استخوان های کف دست،اکستنسور مفاصل استخوان کف دست و مچ دست و انحراف مچ به سمت زندزبرین

عضله بازکننده دراز شست دست (Extensor Pollicis Longus)

نوشته شده توسط فرشاد فرج وند. قرار گرفته در مجموعه عضلات دست

عضله بازکننده دراز شست دستسر ثابت: بین قسمت های میانی و یک سوم سطح خلفی استخوان زندزیرین
سر متحرک : پایه بند دوم استخوان شست دست در پشت دست
عصب گیری : عصب عمقی رادیال
عمل : اکستنسور مفصل بین استخوان های بند اول و دوم شست دست،بازکننده مفصل بند اول و استخوان های کف دست،ریپوزیشن شست،کمک به اکستنشن مچ دست و انحراف زندزبرین

عضله بازکننده انگشتان دست (Extensor Digitorum)

نوشته شده توسط فرشاد فرج وند. قرار گرفته در مجموعه عضلات دست

عضله بازکننده انگشتان دست سر ثابت: فوق لقمه خارجی استخوان بازو
سر متحرک: با چهار تاندون به پایه بندهای دوم و سوم چهار انگشت دست
عصب گیری: عصب عمقی رادیال
عمل : اکستنسور انگشتان دست از مفصل بند انگشتان و استخوان های کف دست،اکستنسور مچ دست

مقالات

  • کاهش وزن
  • افزایش وزن
  • تناسب اندام
  • حرکات اصلاحی
  • وسایل ورزشی
  •  علم تمرین
  • مقالات ورزشی
farshad farajvand