عضله بین استخوان های روی پایی (Dorsal I nterossei)

نوشته شده توسط فرشاد فرج وند. قرار گرفته در مجموعه عضلات پا

سر ثابت : با دو سر به استخوان های کف پایی متصل می شود.
Dorsal I nterosseiدو عضله آن (قسمت)به تاندون عضله بازکننده دراز انگشتان پا متصل می شودو دو بخش دیگر به پایه بیرونی استخوان های بند اول انگشتان سوم و چهارم متصل می شود.
عصب گیری: عصب خارجی کف پایی
عمل :دور کننده سومین و چهارمین انگشت پا از مفصل استخوان های کف و بند اول،بازکننده بندهای همین انگشتان

عضله بین استخوان های کف پایی (Plantar Interossel)

نوشته شده توسط فرشاد فرج وند. قرار گرفته در مجموعه عضلات پا

سر ثابت :به استخوان های سوم چهارم واستخوان پنجم کف پا متصل می شود.
سر متحرک: بخش داخلی بند اول انگشتان سوم،چهارم و پنجم پا
عصب گیری: عصب خارجی کف پایی
عمل : نزدیک کننده و فلکسور مفاصل استخوان های کف پایی و بند اول انگشتان سوم ،چهارم و پنجم

عضله نزدیک کننده شست پا (Adductor Hallucis)

نوشته شده توسط فرشاد فرج وند. قرار گرفته در مجموعه عضلات پا

سر ثابت: سر بخش مورب :استخوان های دوم تا چهارم کف پایی.سر بخش افقی:لیگامنت های مفصل استخوان کف پا و بند اول انگشتان دوم تا پنجم
سر متحرک:لبه خارجی استخوان بند اول انگشت پا
عصب گیری: عصب خارجی کف پایی
عمل: نزدیک کننده مفصل استخوان کف پا و بند اول انگشت شست پا

عضله تاکننده کوتاه شست پا (Flexor Hallucis Brevis)

نوشته شده توسط فرشاد فرج وند. قرار گرفته در مجموعه عضلات پا

سر ثابت: استخوان ناوی و اولین استخوان میخی 
سر متحرک: با دو سر به سطح کف پایی استخوان های اول کف پا و بند اول شست پا متصل می باشد.
عصب گیری: عصب میانی کف پایی
عمل: فلکشن مفاصل استخوان های کف و بند اول چهار انگشت

عضله دودی پا(Lumbricales)(چهار عضله کوچک)

نوشته شده توسط فرشاد فرج وند. قرار گرفته در مجموعه عضلات پا

عضله مربعی کف پاسر ثابت: تاندون تا کننده دراز انگشتان متصل می باشد 
سر متحرک: کناره های داخلی استخوان های بند اول چهار انگشت دوم سوم چهارم و پنجم
عصب گیری: عصب میانی و خارجی کف پایی
عمل: فلکشن مفاصل استخوان های کف و بند اول چهار انگشت فوق

عضله مربع کف پایی (Quadratus Plantae)

نوشته شده توسط فرشاد فرج وند. قرار گرفته در مجموعه عضلات پا

سر ثابت: با دو سر به سطح پاشنه متصل می شود 
سر متحرک: تاندون تا کننده دراز انگشتان پا
عصب گیری: عصب خارجی کف پایی
عمل: همراه با تا کننده دراز انگشتان در عمل فلکشن بند انگشتان دوم سوم چهارم پنجم دخالت دارد

عضله دور کننده انگشت کوچک پا (Abductor Digiti Miniml)

نوشته شده توسط فرشاد فرج وند. قرار گرفته در مجموعه عضلات پا

سر ثابت: برجستگی استخوان پاشنه 
سر متحرک: به لبه خارجی بند اول استخوان انگشت پنجم
عصب گیری: عصب خارجی کف پایی
عمل: دور کننده مفصل بین استخوان های پنجم کف پا و بند اول انگشت کوچک پا

عضله دور کننده شست پا (Abductor Hallucis)

نوشته شده توسط فرشاد فرج وند. قرار گرفته در مجموعه عضلات پا

سر ثابت: بر آمدگی استخوان پاشنه
سر متحرک: برجستگی داخلی استخوان اول کف پایی و بند اول انگشت شست پا
عصب گیری: عصب میان کف پایی
عمل: دور کننده مفصل استخوان های کف پا و بند اول انگشت شست پا

عضله تا کننده کوتاه انگشتان (Flexor Digitorum Brevis)

نوشته شده توسط فرشاد فرج وند. قرار گرفته در مجموعه عضلات پا

عضله تا کننده کوتاه انگشتان سر ثابت: سر ثابت بر آمدگی استخوان پاشنه
سر متحرک: با چهار تاندون که دو شاخه شده اند به کناره های استخوان بند سوم چهار انگشت دوم سوم چهارم و پنجم متصل می شود.
عصب گیری: عصب میان کف پایی
عمل: فلکشن بند انگشتان و همچنین مفصل بین استخوان های کف پا و بند اول انگشتان

مقالات

  • کاهش وزن
  • افزایش وزن
  • تناسب اندام
  • حرکات اصلاحی
  • وسایل ورزشی
  •  علم تمرین
  • مقالات ورزشی
farshad farajvand