عضله مایل بزرگ خارجی (External Ablique)

نوشته شده توسط فرشاد فرج وند. قرار گرفته در مجموعه عضلات تنه

سر ثابت : سطح قدامی تاج خاصره
سر متحرک : هشت دنده پایینی
عصب گیری : عصب لگنی
عمل : هر دو طرف فلکشن جانبی مهره ها

عضله مایل کوچک ( Iinternal oblique )

نوشته شده توسط فرشاد فرج وند. قرار گرفته در مجموعه عضلات تنه

مورب داخلی شکمسر ثابت: بخش قدامى تاج خاصره‌اي   
سر متحرک: غضروف‌هاى چهار دندهٔ پايينى قفسهٔ سينه و تاندون بين دو عضله راست بزرگ.    
عصب‌گيري: عصب لگنى و ريشهٔ سومين عصب کمرى و اعصاب هشتم تا دوازدهم بين دنده‌اي.    
عمل: در هر دو طرف فلکشن و در يک طرف فلکشن جانبى ستون مهره‌ها

عضلهٔ عرضى شکمى ( transversus abdominal )

نوشته شده توسط فرشاد فرج وند. قرار گرفته در مجموعه عضلات تنه

عضلهٔ عرضى شکمى ( transversus abdominal )سر ثابت: لبهٔ داخلى تاج خاصره و سطح غضروف‌هاى شش دندهٔ پايينى قفسهٔ سينه.    
سر متحرک: نوار وترى جلوى شکم.    
عمل: کشش ديوارهٔ شکم به داخل و کمک به بازدم تنفسى    

عضله سوئز کوچک ( psoas Minor)

نوشته شده توسط فرشاد فرج وند. قرار گرفته در مجموعه عضلات تنه

عضله سوئز کوچکسر ثابت: جسم مهره‌اى مهره‌هاى اول کمرى و آخر پشتي.
سر متحرک: بخش خلفى استخوان عانه.
عصب‌گيري: اولين عصب کمري.
عمل: در هر دو طرف، ثابت‌کنندهٔ مهره‌هاى کمري.
يک طرف فلکشن جانبى ستون مهره‌ها از مهره‌هاى کمري.

عضله راست شکمی ( Rectus Abdominal)

نوشته شده توسط فرشاد فرج وند. قرار گرفته در مجموعه عضلات تنه

عضله راست شکمیسر ثابت : غضروف دنده ایی 5 و 6 و 7 دنده ها
عصب گیری : اعصاب بین دنده 7  تا 12
عمل : در هر دو طرف فلکشن ستون مهره ها ، یک طرف فلکشن جانبی ستون مهره ها .

عضله سرینی کوچک (glutes minimus)

نوشته شده توسط فرشاد فرج وند. قرار گرفته در مجموعه عضلات تنه

عضله سرینی کوچکسر ثابت : سطح خلفی استخوان لگن
سر متحرک: سطح قدامی برآمدگی بزرگ استخوان ران
عصب گیری:
عمل : چرخش داخلی و آبداکشن ران

عضله سرینی میانی (Glutes medius)

نوشته شده توسط فرشاد فرج وند. قرار گرفته در مجموعه عضلات تنه

عضله سرینی میانیسر ثابت : سطح خلفی حفره خاصره در پایین تاج خاصره
سر متحرک: سطح خارجی  برجستگی بزرگ ران
عصب گیری: عصب سرینی فوقانی
عمل : آبداکشن مفصل و چرخش داخلی

عضله سرینی میانی (Glutes medius)

نوشته شده توسط فرشاد فرج وند. قرار گرفته در مجموعه عضلات تنه

عضله سرینی میانیسر ثابت : سطح خلفی حفره خاصره در پایین تاج خاصره
سر متحرک: سطح خارجی  برجستگی بزرگ ران
عصب گیری: عصب سرینی فوقانی
عمل : آبداکشن مفصل و چرخش داخلی

عضله سرینی بزرگ (Glutes Maximus)

نوشته شده توسط فرشاد فرج وند. قرار گرفته در مجموعه عضلات تنه

سر ثابت : بخش خلفی استخوان خاصره و همچنین سطح خلفی استخوان خاجی و کنار استخوان دنبالچه
سر متحرک: بخش خلفی استخوان ران
عصب گیری: عصب سرینی تحتانی
عمل : اکستنشن و هایپر اکستنشن و چرخش دهنده خارجی مفصصل ران

عضله خاصره ای (Iliacus)

نوشته شده توسط فرشاد فرج وند. قرار گرفته در مجموعه عضلات تنه

عضله خاصرهسر ثابت : سطح قدامی حفره خاصره ای
سر متحرک: تاندون عضله سوئز روی بر آمدگی کوچک استخوان ران
عصب گیری: عصب رانی
عمل: فلکشن ران

مقالات

  • کاهش وزن
  • افزایش وزن
  • تناسب اندام
  • حرکات اصلاحی
  • وسایل ورزشی
  •  علم تمرین
  • مقالات ورزشی
farshad farajvand